Về việc báo cáo tình hình xóa bỏ lò vôi, đôlômit nung thủ công, đầu tư và sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản 2797/BXD-VLXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, nhằm thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng, theo đó một trong các mục tiêu quan trọng là đến năm 2016 phải loại bỏ ít nhất 50% số lò thủ công tiến tới việc xóa bỏ toàn bộ lò thủ công trên phạm vi toàn quốc vào năm 2020. Nhằm phục vụ công tác rà soát quy hoạch vôi, đôlômit nung công nghiệp và xóa bỏ lò vôi, đôlômit nung thủ công, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương báo cáo các nội dung như sau:

Tình hình thực hiện xóa bỏ lò vôi thủ công trên địa bàn; hiện trạng các lò vôi thủ công còn lại (số lò, sản lượng), kế hoạch và các giải pháp quản lý trong thời gian tới.

Tình hình đầu tư các cơ sở sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp trên địa bàn (quy mô công suất, tiến độ, xuất xứ công nghệ sản xuất, mỏ nguyên liệu được cấp phép …). Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31/12/2017.

Nguồn:VLXD.org (TH/ Xây dựng)